gx.gif (2967 bytes)
 

 

唐代散文选读

吊古战场文
孔子庙碑
谏太宗十思疏
陋室铭
黔之驴
师说
送董生邵南序
自撰墓志铭
五斗先生传
无心子传并序
为徐敬业讨武曌檄
小石潭记

 

 

 

 

 
谏太宗十思疏

         魏 徵

     臣闻:求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安

者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣

虽下愚,知其不可,而况于明哲乎?人君当神器之重,居域中之大,不念居安思

危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。

 

    凡昔元首,承天景命,善始者实繁,克终者盖寡。岂取之易,守之难乎?

盖在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。竭诚,则吴越为一体;傲物,

则骨肉为行路。虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。怨

不在大,可畏惟人;载舟覆舟,所宜深慎。

 

    诚能见可欲则思知足以自戒,将有作则思知止以安人,念高危则思谦冲而

自牧,惧满盈则思江海下百川,乐盘游则思三驱以为度,忧懈怠则思慎始而敬终,

虑壅蔽则思虚心以纳下,惧谗邪则思正身以黜恶,恩所加则思无因喜以谬赏,罚所

 

 

 

 
 
                                                          〖关闭窗口〗网站简介 | 网站导航 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘专才 | 帮助信息

版权所有 北京国学时代文化传播有限公司 Copyright© 2000
web@guoxue.com