p_duyou

杜佑

字号:君卿
生卒:735—812
籍贯:京兆万年(今陕西长安)
简评:典制史巨匠


简略年表

735年,开元二十三年,一岁。
749年,天宝八年,十五岁。其父杜希望以西河太守卒于位。
752年,天宝十一年,十八岁。以父荫入仕,为济南郡参军。
756年,天宝十五年(肃宗至德元年),二十二岁。安史之乱爆发,自济南南下至越州剡县任县丞。
762年,上元三年,二十八岁。初起意修撰《通典》。
765年,永泰元年,三十一岁。为润州(今镇江)司法参军。
766年,永泰二年(大历元年),三十二岁。随韦元甫至苏州浙西观察使幕府为从事。
767年,大历二年,三十三岁。娶苏州常熟县令梁幼睦之女。
768年,大历三年,三十四岁。任淮南节度使幕府从事、检校主客员外郎。
774年,大历九年,四十岁。任工部郎中。
776年,大历十一年,四十二岁。任抚州刺史、江西青苗使。
780年,建中元年,四十六岁。任尚书省金部郎中。
781年,建中二年,四十七岁。任度支郎中兼御史中丞、江淮水陆转运使。
782年,建中三年,四十八岁。任户部侍郎,判度支。
783年,建中四年,四十九岁。贬饶州刺史。
784年,兴元元年,五十岁。任岭南节度使。
787年,贞元三年,五十三岁。入朝为尚书左丞。
788年,贞元四年,五十四岁。出为陕州长史。
789年,贞元五年,五十五岁。任淮南节度使。
801年,贞元十七年,六十七岁。完成《通典》,进书朝廷。
803年,贞元十九年,六十九岁。入朝为相,拜检校司空,同平章事。
805年,贞元二十一年,七十一岁。以宰相领度支盐铁等使。
806年,元和元年,七十二岁。以宰相摄冢宰。
807年,元和二年,七十三岁。以司徒为相视事。
812年,元和七年,七十八岁。以太子太保致仕。十一月卒。册太傅,谥安简。

(戴宏朵整理)

  

发表评论